Milieu

Milieu

Wij staan voor duurzaamheid en nemen onze verantwoordelijkheid om het milieu te beschermen. Wij streven naar een zo min mogelijke impact op lucht, grond en water. Daarom proberen wij om energie, water en grondstoffen efficiënt te gebruiken. Ons doel is om onze producten dusdanig te ontwikkelen dat ze zo min mogelijk impact hebben op het milieu tijdens hun levensduur.

Zelfs in het begin stonden milieuaspecten al centraal binnen de filosofie van de Follmann groep en ontvingen wij al prijzen voor milieubewustzijn. Zo hebben we een aantal oplosmiddelvrije producten ontwikkeld en hebben twee keer onderscheidingen ontvangen voor milieubewustzijn in bedrijfsmanagement van de "Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer" (werkgroep van zelfstandige ondernemers). In 1986 was Dr. Rainer Follmann een van de oprichters van een beweging waarbij milieu centraal stond in de organisatie. Aan het eind van de jaren ’90 werd gezondheid en veiligheid een wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Green Deal

De duurzaamheid strategie van de EU, de “European Green Deal” heeft als doel om Europa het eerste klimaat neutrale continent te maken in 2050. Deze deal bestaat uit een groot aantal maatregelen op allerlei gebied die ook invloed hebben op ons als groep. Daarom kijken wij door middel van werkgroepen welke maatregelen er worden genomen op Europees niveau en welke maatregelen wijzelf moeten nemen om dit doel actief te helpen bereiken.

Het initiatief maakt nu deel uit van onze dagelijkse werkzaamheden. Als een bedrijf binnen de chemische industrie juichen wij het toe dat vanuit Europees verband het gebruik van schadelijke chemicaliën, vooral in consumentenproducten, verder tegengaan wordt. Dit aantal zal blijven groeien en wij werken al proactief aan het identificeren van bepaalde grondstoffen die wij door nieuwe ontwikkelingen kunnen uitsluiten of vervangen.

Triflex heeft doelen gesteld voor de verbetering van de vitaliteit van mens en de impact op bouw en milieu, deze doelstelling is ingezet op machinale verwerkbare PMMA-kunststoffen. In 2022 zijn de eerste 10 projecten volledig machinaal uitgevoerd met behulp van meng, pomp en spuittechnieken. Triflex committeert zich aan de continuering van deze ontwikkeling en het verder robotiseren van deze arbeid, bouw, en werkprocessen. Deze techniek combineert ergonomisch werken met een duurzame werkomgeving en heeft dus veel voordelen. 

Life Cycle Analyses wegmarkeringen

In het kader van MVO is het ook van belang om producten en systemen te leveren waarvan de impact op het milieu zo gunstig mogelijk is. Om dat inzichtelijk te maken heeft Triflex samen met een gespecialiseerd instituut bijvoorbeeld voor een aantal wegmarkeringssystemen een Life Cycle Analyses (LCA) uitgevoerd.

Wat is een LCA?
De milieugerichte LCA is een methode die de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu in kaart brengt. In de LCA wordt met behulp van speciale rekenmodellen de hele levenscyclus van een product bekeken. Van de winning van grondstoffen, de productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. De LCA leidt tot een milieuprofiel met een soort scorelijst van milieueffecten van de producten.      

Inzichten
De uit een LCA verkregen inzichten geven ons ook de mogelijkheid om onze producten zodanig te ontwikkelen of aan te passen dat de impact op het milieu zo gunstig mogelijk is. Het proces van levenscyclusanalyses wordt met de benodigde infrastructuur, kennis en specialisten bij Triflex breed uitgerold.

Lange levensduur van onze producten

De vloeibare kunststofsystemen van Triflex beschermen de bouwconstructie betrouwbaar en duurzaam tegen vocht en damp. De hoogwaardige oplossingen verlengen de levensduur van constructies aanzienlijk en leveren zo een beslissende bijdrage aan het waarde behoud. Renovaties in plaats van nieuwbouw kunnen de CO2-emissies aanzienlijk verminderen. Tegelijkertijd houden de prestaties van onze producten volledig rekening met de toenemende klimatologische omstandigheden (bestendig tegen extreme weersomstandigheden). 

Daarnaast hebben onze producten een lange levensduur (>25 jaar), zijn UV bestendig en zijn voor veel chemicaliën bestendig. Hierdoor hoeven onze producten vaak veel later vervangen te worden dan andere producten. Dit betekent een lagere milieubelasting, doordat men jaren later pas weer de renovatie- en herstelwerkzaamheden hoeft uit te voeren (denk hierbij aan minder productie, transport etc). Verder zijn onze producten gemakkelijk in onderhoud, zonder milieubelastende middelen.

Bij het slopen van gebouwen en/of recyclen van beton kan ons product meegenomen worden. De laag van Triflex valt onder bouwafval en er is dus geen aparte afvalstroom nodig. Kortom: bij de sloop van een gebouw is het aandeel Triflex aan de totale afval minimaal doordat het een vloeibaar afdichtingsysteem is.

Grondstoffen

Als een internationaal opererend bedrijf hechten wij veel waarde aan transparantie en duurzaamheid in de wereldwijde toeleveringsketen. Vanaf 2017 nemen wij deel in de pilot “Duurzaamheid in de toeleveringsketen” welke door de chemische industrie is gelanceerd. Hiermee willen wij grip krijgen op onderwerpen zoals milieubescherming, beroepsmatige veiligheid, maar ook sociale en ethische normen en waarden van onze toeleveranciers.

Door bestaande en nieuwe leveranciers zorgvuldig te selecteren en te evalueren op het gebied van duurzaamheid in alle vormen, willen wij verzekerd zijn van de kwaliteit van de hele toeleveringsketen en deze indien nodig verbeteren. Hiervoor gebruiken wij het EcoVadis externe platform, maar onze grootste leveranciers worden jaarlijks geëvalueerd. Daarnaast zijn zij verplicht het minimale niveau zoals beschreven in onze ‘Code of Conduct voor leveranciers’ te behalen.

Zelf respecteren wij de mensenrechten en het arbeidsrecht en proberen wij dit uit te dragen in de hele lijn van toeleveranciers. Wij verwachten van onze zakelijke partners dat ze de mensenrechten respecteren en een goede, gezonde en veilige werkomgeving garanderen.

De meerderheid van onze grondstoffen worden overigens verkregen bij Europese leveranciers.

Productie – Fabriek Minden

Door de klimaatveranderingsoverwegingen en wetgeving zetten we ons ook in voor het halen van strikte doelstellingen voor CO2-uitstoot. Onze strategie is om eerst ons eigen energieverbruik zoveel mogelijk te verminderen. Deze aanpak wordt geïllustreerd door onze fabriek in Minden.

In 2018 is een geheel nieuwe fabriek gebouwd om ervoor te zorgen om op de meest energie-efficiënte manier te kunnen werken. Produceren met een lage uitstoot speelt een steeds belangrijkere rol in de productie van vloercoatings, evenals het zo min mogelijk gebruik maken van (zoet) water tijdens het productieproces. Onze fabriek in het Duitse Minden is voorzien van de nieuwste en duurzaamste technieken. Hier worden onze producten duurzaam gefabriceerd en zijn er constant innovaties in het verbeteren van deze producten en productieprocessen. Zo wordt de restwarmte en de koeling hergebruikt en worden de productiecontainers op een milieuvriendelijke wijze gewassen zodat deze ook hergebruikt kunnen worden. Bij de bouw van de fabriek is er ook een modern energiestation gebouwd dat voorziet in de volledige behoefte aan elektriciteit. Met een zeer hoog efficiëntieniveau wordt jaarlijks voor ca. 1.200 huishoudens aan elektriciteit geproduceerd. Alle daarbij vrijkomende restwarmte wordt gebruikt ter ondersteuning van de productieprocessen in de fabriek.

Emissies

Tijdens de productieactiviteiten komt er een zeer kleine uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) vrij in de lucht. Vluchtige organische stoffen ontstaan door grondstoffen op basis van koolstof te gebruiken in de productieprocessen. Stofemissies komen voort uit het gebruik van grondstoffen in poedervorm, zoals pigmenten en fillers. Op alle productiegebieden waar grondstoffen in poedervorm gebruikt worden, zijn door ons zeer krachtige stoffilters geïnstalleerd. Hierdoor worden zeer lage waarden in emissie behaald, rond de 100 kilogram per jaar. Meer weten over de emissies van onze fabriek in Minden? Bekijk dan hier ons sustainability rapport (pagina 20). 

Afval

Bij een productieproces is er veelal sprake van toelevering van grondstoffen. Deze grondstoffen brengen doorgaans een grote afvalstroom met zich mee. Wij zetten ons met de grootste zorg in voor een goede en recyclebare opvang van de verpakking/afvalstroom waarin dit wordt aangeleverd. Dagelijks zorgen wij voor deze scheiding en indien mogelijk wordt het verpakkingsmateriaal weer ingezet voor nieuwe aan te leveren grondstoffen of omgezet naar duurzame energie. Zo zorgen wij inmiddels voor ruim 70% minder afvalstromen van alle verpakkingsmaterialen in onze productieprocessen!

Onze doelstellingen

Om bovenstaande concreet te maken, hebben wij de volgende doelstellingen opgesteld:

Doelstellingen voor 2025

  • De voortgang van onze uitstoot monitoren a.d.h.v. onze reductiedoelstelling;
  • Het wagenpark verduurzamen door het vervangen/toevoegen van elektrische wagens (behaald);
  • Transportritten efficiënter plannen;
  • De voortgang op onze transportritten jaarlijks monitoren a.d.h.v. onze doelstelling;
  • Inventariseren hoeveel IBC containers er per jaar worden verkocht en of deze verhouding toeneemt/afneemt;
  • Duurzaam inkoopbeleid opstellen voor inkoop van kantoorartikelen.